Uslovi i prava korišćenja TestAndGo.rs web sajta i TestAndGo softvera

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem TestAndGo web sajta I TestAndGo softvera (u daljem tekstu: Servis servis). Servis predstavlja uslugu koju pruža NENAD KOJIĆ PR konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije, sa registrovanim sedištem u Republici Srbiji, ul. Tiće Milovanovića 8, Valjevo, matični broj, 64563459, PIB: 109984675 (u daljem tekstu: Agencija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Agencije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Agencija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa Agencije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Agencijom kao pružaocem usluge.

Na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Agencije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Agencija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Agencija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge.

Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet Servisa

Servis je namenjen online testiranju kandidata za potrebe zapošljavanja.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Agencija i kršenjem Uslova korišćenja.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Agenciju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Agencija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Opis Servisa

Agencija putem Servisa pruža uslugu online testiranja kandidata koji su se prijavili na konkurse za posao.

Korisnici

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Agencija smatraju se kako kandidati, tako i registrovani korisnici.

Kandidat je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, uz prijavu ili registraciju na Servis.

Registrovani korisnik je pravno lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Agencija ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. Agencija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Obaveštenje

Registrovani korisnik se obaveštava da mu Agencija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Agencije, kao i ostala obaveštenja.

Autorsko pravo

Agencija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Agencije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Agencije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, Registrovani korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Agencija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

Smernice

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Registrovani Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje:

 • lična imena;
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • znemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Agencije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe;
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, "spam", piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Agencija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Agencija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Agencija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Agencija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Agencija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Kandidati

Registracija na Servis za kandidate je besplatna i dostupna svim kandidatima koji dobiju odgovarajući link od registrovanog korisnika pravnog lica.

Kandidat može biti samo lice koje je navršilo 15 godina.

Prilikom registracije je potrebno da kandidat popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na Servisu.

Registrovani korisnici pravna lica

Registracija na Servis za pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Agencije i pravnih lica u kojima Agencija vlasništvo i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Agencija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Agencija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Agencija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Servisa postavlja.

Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Agencija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Agencija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Agencija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Agencija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Privredni sud u Beogradu.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Agencija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Završne odredbe

Agencija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na svom Servisu.

Klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja, smatraće se da je data saglasnost na Uslove korišćenja.

Beograd, april 2021. godine